HUISREGELS CRITERIUM PRODUCTIONS

ALGEMEEN

Parkeren / rijwielstalling
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets op de daarvoor bevoegde plekken te parkeren. Indien u zich hier niet aan houdt loopt u het risico dat uw voertuig/fiets wordt verwijderd.

Toegankelijkheid terrein
In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen.

Gemeentelijk beleid
Op evenementen van Criterium Productions wordt conform de voorschriften van Gemeente Groningen zero tolerance beleid gevoerd.

Opnames
Tijdens evenementen van Criterium Productions wordt gefilmd en gefotografeerd. Wanneer u Kings Of Core betreedt gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt en deze verspreidt via mediavormen.

OP EN NABIJ DE LOCATIE

Instructies personeel
Bezoekers dienen ten alle tijde instructies van de medewerkers en hulpverlenende instanties op te volgen. Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Consumptiemunten
Op Kings Of Core kan alleen betaald worden met de daarvoor bestemde consumptiemunten. Deze kunnen worden gekocht bij de daarvoor bestemde kassa met cash geld en ze kunnen worden gepind. Bonnen zijn en blijven eigendom van Criterium Productions. Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn, worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Kluisjes
Er zijn voldoende kluisjes aanwezig. Bescherm je waardevolle spullen of je jas in een kluisje. Criterium Productions is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal aan eigendommen als gevolg van het gebruik van een kluisje.

Gehoor(bescherming)
De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. Criterium productions geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en/of te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Promotie
Het is verboden om op of in de nabijheid van de evenementenlocatie promotiemateriaal te verspreiden zonder toestemming van Criterium Productions. Bij overtreding worden schoonmaakkosten verhaald op de organisatie van het betreffende evenement.
Er zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden om promotie te kunnen maken voor een evenement mits hiervoor schriftelijke toestemming is verleend vanuit Criterium Productions. Voor meer informatie, vul het contactformulier in met als onderwerp ‘’promotie’’ .

Handel in goederen
Het is verboden in of rondom de evenementenlocatie goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van Criterium Productions.

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wanneer de organisatie/toezichthouders ongewenst gedrag constateren, hebben zij te allen tijde het recht u de toegang te ontzeggen en u de locatie te verwijderen. Wildplassen is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden.
Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.

Eigendommen Criterium Productions / locatiehouder
Het is verboden eigendommen van bovengenoemde partijen mee te nemen buiten de locatie! Indien dit wordt geconstateerd dan wordt dit beschouwd als diefstal waarop gepaste maatregelen worden getroffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van de evenementenlocatie bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Drugs- en/of alcoholbeleid
Als drugs- en/of alcoholmisbruik geconstateerd wordt, dan is de toezichthouder bevoegd deze af te nemen en bij grove schending de toegang tot de locatie te ontzeggen. Daarnaast volgt bij herhaling verwijdering uit de locatie.

TOEGANG TOT HET EVENEMENT

Toegangsbewijzen en e-tickets
De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Criterium Productions. TicketConnect is verantwoordelijk voor alles wat met tickets te maken heeft en indien u hier vragen over heeft kan contact worden opgenomen met de klantenservice van TicketConnect.

Visitatie
Bij de entree van evenementen van Criterium Productions kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle uitgevoerd door gecertificeerde toezichthouders. Deze controle is ingesteld om de algemene veiligheid van iedereen te waarborgen. Visitatie dient te gebeuren door een beveiligingsmedewerker van hetzelfde geslacht als de gevisiteerde, tenzij bezoeker aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben. Indien men geen medewerking verleend aan visitatie, dan heeft de organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Criterium Productions is gehouden tot restitutie van het toegangsgeld.

Identificatie plicht
U bent ten allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie worden gevraagd. De minimum toegangsleeftijd is vastgesteld op 18 jaar. De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Criterium Productions is gehouden tot restitutie van het toegangsgeld.

Medicijngebruik
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op Indicator met als voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet kunnen worden aangetoond waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Eten & drinken
Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het evenementenlocatie op te nemen.

Camera’s
Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan: digitale fotocamera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Er zullen door verschillende fotografen foto´s gemaakt worden.

Vloeistoffen
Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee te nemen tenzij deze in de afgesloten originele verpakking zit(ten). Mocht de organisatie dit in twijfel trekken dan zijn zij bevoegd het product(en) in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Wapens
Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Toezichthouders kunnen u controleren op het bezit van wapens. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie.

Verdovende middelen
Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt u overgedragen aan politie. Wij willen benadrukken dat softdrugs tevens niet toegestaan zijn.

Kleding
Bezoekers worden gecontroleerd op het dragen van politieke, sportieve en/of nationalistische uitingen in kleding en accessoires waarvan kwetsende gevoelens het gevolg kunnen zijn. Hiermee worden onder andere bedoeld: speldjes, kettinkjes, stropdassen, bretels met Keltische tekens en kisten met witte veters. Gezien het feit dat niet alle zaken hier beschreven staan, houdt de organisatie zich het recht voor om iedere bezoeker individueel te controleren. De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat Criterium Productions is gehouden tot restitutie van het toegangsgeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Op het evenement wordt voldaan aan de voorschriften conform het gemeentelijk beleid. Criterium Productions aanvaardt zodoende geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel van de bezoeker ten gevolg van het bezoek aan het evenement.
In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Criterium Productions kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Wanneer door onvoorziene omstandigheden het evenement geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van de locatie, kan Criterium Productions hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

CONTACT

De meeste gestelde vragen vind je bij FAQ. Mocht je vraag hier niet worden beantwoord, vul dan het contactformulier in met als onderwerp ‘’FAQ’’. Wij streven ernaar om binnen uiterlijk twee werkdagen te reageren.

Voor vragen over alles wat met tickets te maken heeft kan contact worden opgenomen met de klantenservice van TicketConnect.